Co to jest umowa darowizny i jakie są jej konsekwencje prawne?

Umowa darowizny to forma prawna, w której jedna osoba, tzw. darczyńca, bezpłatnie przekazuje swoje własność drugiej osobie, tzw. obdarowanemu. Jest to akt woli darczyńcy, który ma na celu przekazanie obdarowanemu własności nieruchomości, ruchomości lub innych dóbr majątkowych. Umowa darowizny wiąże się z wieloma konsekwencjami prawymi, zarówno dla darczyńcy, jak i obdarowanego. Poniżej przedstawiamy wszystkie istotne aspekty tego rodzaju umowy.

  1. Definicja i istota umowy darowizny

Umowa darowizny jest jednym z rodzajów umów cywilnoprawnych, regulowanych przez Kodeks cywilny. Jest to akceptowany przez polskie prawo sposób przeniesienia własności z jednej osoby na drugą bez konieczności zapłaty. Umowa darowizny nie może jednak prowadzić do rażącego pogorszenia sytuacji majątkowej darczyńcy ani spowodować niewielkich korzyści dla obdarowanego.

  1. Strony umowy darowizny

Umowa darowizny wymaga obecności dwóch stron – darczyńcy oraz obdarowanego. Darczyńca przekazuje obdarowanemu swoje własność, zaś obdarowany przyjmuje tę własność bezpłatnie. Stronami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Umowa darowizny musi być zawarta na piśmie, aby była ważna.

  1. Przedmiot umowy darowizny

Przedmiotem umowy darowizny może być różnorodny majątek, takie jak nieruchomości, ruchomości, gotówka, akcje czy przedsiębiorstwo. Wszystko zależy od woli darczyńcy i zgody obdarowanego na przyjęcie konkretnego rodzaju własności.

  1. Konsekwencje prawne dla darczyńcy i obdarowanego

Podpisanie umowy darowizny wiąże się z pewnymi konsekwencjami dla darczyńcy i obdarowanego. Darczyńca traci prawo do przekazanej własności i nie ma możliwości cofnięcia darowizny. Jednakże, w przypadku darowizny wstecznej, czyli kiedy darczyńca umiera przed obdarowanym, może istnieć możliwość zaskarżenia umowy darowizny przez spadkobierców. Natomiast obdarowany staje się właścicielem przekazanego mu majątku, podlegając odpowiedzialności za jego dalsze administrowanie i utrzymanie.

  1. Koszty związane z umową darowizny

Umowa darowizny, podobnie jak większość umów cywilnoprawnych, wiąże się z pewnymi kosztami, które ponoszą strony. Przy przekazaniu nieruchomości, obdarowany musi uiścić opłatę notarialną oraz podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). W przypadku innych rodzajów darowizn, takich jak ruchomości czy gotówka, nie ma konieczności uiszczania dodatkowych opłat.

  1. Konieczność zachowania równowagi między stronami umowy

Umowa darowizny, podobnie jak każda inna umowa, musi spełniać zasadę równowagi stron. Oznacza to, że nie może być rażąco nieodpłatna dla darczyńcy, ani nieusuwalnie szkodliwa dla obdarowanego. Niedotrzymacie tej zasady może prowadzić do unieważnienia umowy darowizny.

  1. Ważność umowy darowizny i konieczność zachowania formy pisemnej

Umowa darowizny musi zostać zawarta na piśmie, aby była ważna i skuteczna. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, umowa darowizny powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Jednakże, istnieją pewne wyjątki, np. przy darowiznach o wartości niewielkiej lub darowiznach na cele naukowe, kulturalne czy charytatywne, gdzie umowa darowizny może być sporządzona w formie pisemnej.

Podsumowując, umowa darowizny jest jednym z rodzajów umów cywilnoprawnych, która pozwala na bezpłatne przekazanie majątku z jednej osoby na drugą. Przed jej podpisaniem warto rozważyć wszystkie konsekwencje prawne, związane z utratą własności dla darczyńcy oraz koniecznością administrowania i utrzymania przekazanego majątku dla obdarowanego. Ważne jest również zachowanie równowagi między stronami umowy, aby umowa nie była niewłaściwie nieodpłatna lub nieusuwalnie szkodliwa. Umowa darowizny powinna być zawsze zawarta na piśmie, w formie aktu notarialnego lub pisemnego.

Author: kancelaria-kpmk.pl