Czy można odmówić wykonania umowy ze względu na zmianę okoliczności?

Czy możliwe jest odmówienie wykonania umowy ze względu na zmianę okoliczności?

Wykonanie umowy jest zobowiązaniem stron do spełnienia określonych postanowień, które zostały ustalone w umowie. Jednakże, czasem zdarza się, że okoliczności zmieniają się w taki sposób, że spełnienie umowy jest niemożliwe lub znacznie utrudnione. Czy w takim przypadku można odmówić wykonania umowy? Przeanalizujmy tę kwestię bliżej.

  1. Zmiana okoliczności a teoria zarówno ekononomi, jak ze zarządzania firmą

Teoria ekonomii oraz zarządzania firmą prowadzą nas do wniosku, że w przypadku zmiany okoliczności, z których wynika niemożliwość wykonania umowy, powinna nastąpić renegocjacja umowy. Strony powinny usiąść do stołu i omówić nowe, zmienione warunki, które uwzględniają te zmiany. Jest to zgodne z zasadą uczciwości i równowagi w transakcjach handlowych.

  1. Pozbawienie sensu umowy

Jeśli zmiana okoliczności jest na tyle znacząca, że wykonanie umowy straci sens, to zgodnie z zasadą rebus sic stantibus (łac. “rzeczy w tej postaci”) można odmówić wykonania umowy. Jeśli wykonanie umowy prowadziłoby do nieproporcjonalnych strat lub stratywałoby w całości, strona może legalnie odmówić dalszego jej realizowania.

  1. Przykładem są sytuację kiedy wartościowe jest spełnianie umowy

Oczywiście, warto zwrócić uwagę na przypadki, w których wartościowe jest spełnienie umowy, pomimo zmiany okoliczności. Dobre imię firmy, lojalność wobec klientów czy dbałość o relacje biznesowe to wszystko są czynniki, które powinny być brane pod uwagę. W takich sytuacjach stronie zależy na długoterminowej współpracy, dlatego też próby renegocjacji umowy mogą być podejmowane.

  1. Odmowa wykonania umowy a klauzula rebus sic stantibus

W praktyce, odmowa wykonania umowy ze względu na zmianę okoliczności jest możliwa tylko w przypadkach wyjątkowych. Klauzula rebus sic stantibus nie może być używana jako pretekst do unikania odpowiedzialności czy niewywiązania się ze zobowiązań. Aby było to możliwe, zmiana okoliczności musi mieć charakter fundamentalny i nieprzewidywalny.

  1. Przykłady fundamentalnych i nieprzewidywalnych zmian okoliczności

Fundamentalne zmiany okoliczności mogą obejmować sytuacje takie jak wojny, katastrofy naturalne, ogólne trzęsienia ziemi lub zmiany w prawie, które całkowicie wpływają na możliwość wykonania umowy. Należy podkreślić, że te zmiany muszą być nieprzewidywalne w momencie zawierania umowy, a ich wpływ na wykonanie umowy nie mógł być rozpoznany ani przewidziany.

  1. Renegocjacja umowy jako preferowane rozwiązanie

Choć odmowa wykonania umowy jest teoretycznie możliwa w pewnych sytuacjach, renegocjacja umowy jest preferowanym rozwiązaniem. Dążenie do rozwiązania, w którym strony w porozumieniu wprowadzają nowe warunki uwzględniające zmianę okoliczności, jest zgodne z zasadami uczciwości i sprawiedliwości w transakcjach handlowych.

  1. Istotne jest uzyskanie pomocy prawnej

W przypadku konieczności odmowy wykonania umowy ze względu na zmianę okoliczności, warto skonsultować się z prawnikiem lub innym specjalistą w celu uzyskania odpowiedniej porady prawnej. Będzie to decydujące w określeniu, czy zmiana okoliczności jest na tyle fundamentalna i nieprzewidywalna, aby umożliwić odmowę wykonania umowy.

Podsumowując, zmiana okoliczności może czasem prowadzić do niemożliwości wykonania umowy. W takich przypadkach rozwiązaniem preferowanym jest renegocjacja umowy, która uwzględnia te zmiany. Odmowa wykonania umowy jest możliwa tylko w przypadkach fundamentalnych i nieprzewidywalnych zmian okoliczności. Warto pamiętać, że uzyskanie porady prawnej jest niezbędne w takich sytuacjach, aby ustalić, czy odmowa jest uzasadniona i zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

Author: kancelaria-kpmk.pl