Jakie dokumenty są wymagane przy zakładaniu fundacji?

Przewodnik po wymaganych dokumentach przy zakładaniu fundacji

Zakładanie fundacji to proces wymagający odpowiedniej wiedzy oraz zaangażowania. Jednym z kluczowych aspektów tego procesu są dokumenty, które należy przygotować i złożyć w odpowiednich instytucjach. W tym artykule przedstawimy, jakie dokumenty są wymagane przy zakładaniu fundacji. Zapoznanie się z nimi to kluczowy krok, który utoruje drogę do skutecznego powstania tej organizacji.

  1. Czym jest fundacja?

Zanim przejdziemy do szczegółów dotyczących dokumentów, warto na wstępie wyjaśnić, czym tak naprawdę jest fundacja. Fundacja stanowi formę organizacji non-profit, której celem jest realizacja określonych celów społecznych lub dobroczynnych. Istotą fundacji jest brak członków, a działalność oparta jest na majątku fundacyjnym. Tworząc fundację, możemy realizować nasze pasje oraz wpływać na poprawę sytuacji osób potrzebujących.

  1. Akt założycielski fundacji

Akt założycielski to swego rodzaju testament, którego celem jest stworzenie podstaw prawnych i organizacyjnych fundacji. Dokument ten powinien zawierać określone elementy, takie jak: nazwę fundacji, cel statutowy, majątek fundacyjny oraz zasady zarządzania fundacją. Akt założycielski powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego, a każda ze stron musi go podpisać.

  1. Statut fundacji

Kolejnym ważnym dokumentem jest statut fundacji. To on precyzuje szczegółowe zasady funkcjonowania organizacji oraz określa zakres jej działalności. Statut powinien zawierać informacje dotyczące zarządu fundacji, obsady organów, zasady kadencyjności, warunki członkostwa oraz sposób dokonywania zmian w statucie. Przygotowanie statutu fundacji wymaga konsultacji z prawnikiem specjalizującym się w prawie fundacyjnym.

  1. Regulamin działalności fundacji

Regulamin działalności fundacji to dokument, który określa szczegółowe zasady funkcjonowania organizacji. Powinien on dotyczyć zarówno wewnętrznych procedur, jak i zasad współpracy z innymi podmiotami. Regulamin jest przygotowywany w oparciu o statut fundacji, a jego treść powinna być jednoznaczna i spójna. W regulaminie możemy zawrzeć m.in. zasady podejmowania decyzji, tryb odwoławczy, zasady podejmowania współpracy oraz warunki ostatniego wnioskowania o dotacje.

  1. Dokumenty zakładające fundację

Oprócz wymienionych powyżej dokumentów, w procesie zakładania fundacji konieczne jest również zgromadzenie innych dokumentów, takich jak:
• oświadczenia założycieli o utworzeniu fundacji,
• kserokopie dowodów osobistych założycieli,
• kopia umowy dzierżawy lub tytułu prawnego do nieruchomości, jeżeli majątek fundacyjny obejmuje nieruchomość,
• odpisy z rejestru KRS dotyczące fundatorów, jeśli fundacja ma być uznana za fundację korzystającą z uproszczonego trybu wpisu do rejestru.

  1. Podanie o wpis do rejestru KRS

Fundacja powinna zostać wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Aby to zrobić, należy złożyć odpowiednie podanie o wpis do rejestru KRS wraz z wymienionymi wcześniej dokumentami. Podanie powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez zarząd fundacji. Wniosek powinien być złożony w odpowiednim sądzie rejonowym, w zależności od miejsca zamieszkania fundacji.

  1. Wniosek o nadanie numeru REGON i NIP

Ostatnim etapem zakładania fundacji jest złożenie wniosku o nadanie numeru REGON i NIP. REGON to unikalny numer identyfikacyjny, który jest przypisywany każdej jednostce prowadzącej działalność gospodarczą w Polsce. Natomiast NIP to numer identyfikacji podatkowej, który jest konieczny do prowadzenia wszelkich formalności podatkowych. Aby uzyskać te numery, należy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie skarbowym.

Podsumowanie

Zakładanie fundacji to proces, który wymaga odpowiedniego przygotowania i zgromadzenia wielu dokumentów. Kluczowymi dokumentami są: akt założycielski, statut fundacji, regulamin działalności oraz dokumenty zakładające fundację. Należy pamiętać o właściwym zgromadzeniu i złożeniu tych dokumentów w odpowiednich instytucjach, takich jak KRS czy urząd skarbowy. Niezależnie od tego, jak długi i czasochłonny ten proces może być, zakładanie fundacji to fantastyczne przedsięwzięcie, które pozwala nam pozytywnie wpływać na świat i pomagać innym.

Author: kancelaria-kpmk.pl