Jakie są prawa i obowiązki wspólników w spółce jawnej?

Jakie są prawa i obowiązki wspólników w spółce jawnej?

Wspólnicy, którzy decydują się na założenie spółki jawnej, powinni być świadomi swoich praw i obowiązków wynikających z tego rodzaju umowy. Spółka jawna jest jednym z popularnych rodzajów spółek osobowych, które charakteryzuje się tym, że powołuje się ją na podstawie umowy spółki, a jej członkowie ponoszą równe, nieograniczone i solidarne odpowiedzialności za zobowiązania spółki. W dalszej części artykułu omówimy szczegółowo prawa i obowiązki wspólników w spółce jawnej, abyście byli lepiej przygotowani do podjęcia takiej formy współpracy.

Prawa wspólników w spółce jawnej

  1. Prawo do zarządzania spółką – każdy wspólnik ma prawo do uczestniczenia w zarządzaniu spółką jawna. To oznacza, że ​​wspólnicy mogą wspólnie podejmować decyzje dotyczące działalności spółki, ustalać strategię, podejmować kluczowe decyzje biznesowe i wydawać polecenia w imieniu spółki. Jednakże, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, żadnemu wspólnikowi nie przysługuje samodzielne prawo działania w imieniu spółki ani reprezentowania jej na zewnątrz.
  2. Prawo do rzetelnego informowania – wspólnicy mają prawo do rzetelnego informowania o wszystkich istotnych sprawach dotyczących spółki. Oznacza to, że każdy wspólnik ma prawo do pełnej, klarownej i aktualnej informacji o działalności i finansach spółki. Powinno się w pełni informować wspólników o wszystkich istotnych kwestiach, takich jak zmiany w umowie spółki, nabycie lub zbycie aktywów czy podjęcie kluczowych decyzji biznesowych.
  3. Prawo do uzyskiwania informacji finansowych – wspólnicy mają prawo żądać regularnych i wyczerpujących informacji finansowych od zarządu spółki. W ramach tego prawa wspólnicy mają dostęp do dokumentów księgowych oraz mają prawo do wglądu w bilanse, rachunki zysków i strat oraz inne raporty finansowe.
  4. Prawo do udziału w zyskach i podziale strat – wspólnicy mają prawo do dzielenia się zyskami, które są osiągane przez spółkę. Jeśli spółka przynosi zyski, są one podzielone między wspólników zgodnie z umową spółki. W przypadku strat, wspólnicy są również odpowiedzialni za ich pokrycie w proporcji do swojego wkładu do spółki.

Obowiązki wspólników w spółce jawnej

  1. Obowiązek współpracy – wspólnicy mają obowiązek współpracować i współdziałać w celu skutecznego prowadzenia działalności spółki. Oznacza to, że każdy wspólnik powinien działać w najlepszym interesie spółki i w taki sposób, aby zapewnić jej sukces.
  2. Obowiązek niekonkurencji – wspólnicy mają obowiązek powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej wobec spółki jawnej. Oznacza to, że nie mogą podejmować działań, które szkodzą interesom spółki lub konkurują z jej działalnością.
  3. Obowiązek dostarczania wkładu – wspólnicy mają obowiązek dostarczania wkładu do spółki zgodnie z umową spółki. Wkład może być w postaci kapitału, nieruchomości, umiejętności lub pracy. Każdy wspólnik musi dostarczyć odpowiedni wkład, aby spółka mogła funkcjonować.
  4. Obowiązek lojalności – wspólnicy mają obowiązek zachowania lojalności wobec spółki. Oznacza to, że nie mogą działać na szkodę spółki ani jej wspólników. Powinni działać uczciwie, wiernie i zgodnie z interesem spółki.

Podsumowując, wspólnicy w spółce jawnej mają wiele praw i obowiązków, które są ustalone na podstawie umowy spółki jawnej. Wspólnikom przysługuje prawo do zarządzania spółką, rzetelnego informowania, uzyskiwania informacji finansowych oraz do udziału w zyskach i podziale strat. Jednocześnie, mają obowiązki współpracy, niekonkurencji, dostarczania wkładu oraz zachowania lojalności. Zapoznanie się z tymi prawami i obowiązkami jest kluczowe dla skutecznego zarządzania i prowadzenia spółki jawnej.

Author: kancelaria-kpmk.pl