Jakie są zasady dotyczące dziedziczenia beztestamentowego?

Jakie są zasady dziedziczenia beztestamentowego?

Dziedziczenie beztestamentowe dotyczy sytuacji, gdy osoba zmarła nie zostawiła po sobie żadnego testamentu. W takiej sytuacji mają zastosowanie przepisy ustawowe, które określają, kto i w jakim stopniu dziedziczy majątek po zmarłym. Poniżej przedstawiam 7 zasad dotyczących dziedziczenia beztestamentowego w Polsce.

  1. Dziedziczenie beztestamentowe a bliscy krewni

W przypadku dziedziczenia beztestamentowego priorytetowo są brani pod uwagę najbliżsi krewni zmarłego. Pierwszeństwo mają dzieci, małżonek oraz rodzice. Jeśli zmarły nie posiadał żadnego z tych bliskich krewnych, prawo do dziedziczenia przechodzi na dalszych powinowatych, takich jak rodzeństwo, dziadkowie, wnuki itd.

  1. Zasady dziedziczenia w przypadku małżeństwa

Jeżeli zmarły pozostawił małżonka, to małżonek dziedziczy na zasadzie tzw. zachowku, czyli określonej części majątku, która nie może być mu odebrana na mocy ustawy. Podział majątku pomiędzy małżonka i inne osoby uprawnione do dziedziczenia zależny jest od formy majątku oraz innych czynników określonych przez prawo.

  1. Dziedziczenie w przypadku dzieci i innych potomków

Jeśli zmarły był rodzicem, to jego dzieci dziedziczą w pierwszej kolejności. Dziedziczenie dzieci odbywa się na zasadzie równej części majątku, chyba że znajduje się w nim nieruchomość, która nie może być podzielona. W takim przypadku dziecko może otrzymać tę nieruchomość w całości.

  1. Zasady dziedziczenia w przypadku rodziców

Jeżeli zmarły nie pozostawił potomków, to przechodzą oni na drugie miejsce w kolejce dziedziczenia. Rodzice zmarłego będą więc dziedziczyć po swoim dziecku na zasadzie równych części. Jeżeli któregoś z rodziców nie ma już w żywych, to część, która by do niego należała, zostanie podzielona między jego potomków, czyli rodzeństwo zmarłego.

  1. Dziedziczenie dalszych krewnych

Jeżeli zmarły nie posiadał żadnych potomków ani rodziców, odpowiednią kolejność dziedziczenia ma dalsza rodzina zmarłego. Jeżeli nie ma on żadnych rodzeństwa, to majątek dziedziczą dalsi krewni, tak jak dziadkowie, wnuki, wujkowie, a nawet kuzyni.

  1. Dziedziczenie przez Skarb Państwa

W przypadku, gdy nie zostanie odnaleziona żadna osoba uprawniona do dziedziczenia, majątek przechodzi na Skarb Państwa. W praktyce sytuacja taka zdarza się bardzo rzadko. Jednak w wypadku, gdy zmarły nie posiadał bliskich krewnych i nie zostawił testamentu, trzeba pamiętać o możliwości dziedziczenia przez Skarb Państwa.

  1. Rozstrzyganie spornych sytuacji

W przypadku, gdy w wyniku dziedziczenia beztestamentowego dochodzi do sporu między członkami rodziny, lub innymi osobami uprawnionymi do dziedziczenia, dochodzi do skierowania sprawy przez sąd. To sąd podejmuje ostateczne decyzje dotyczące podziału majątku.

Podsumowując, dziedziczenie beztestamentowe podlega ściśle określonym zasadom. Priorytetowo dziedziczą najbliżsi krewni, a w przypadku małżeństwa małżonek ma prawo do zachowku. Często jest to podział równy, jednak w przypadku nieruchomości może on być inny. Jeżeli zmarły nie pozostawił potomków ani rodziców, dziedziczą dalsi krewni, a w skrajnym przypadku majątek przechodzi na Skarb Państwa. W konfliktowych sytuacjach ostateczne decyzje podejmuje sąd. Dlatego, w celu uniknięcia sporów dotyczących dziedziczenia, zawsze warto sporządzić testament.

Author: kancelaria-kpmk.pl