Prawo karne a nieletni sprawcy przestępstw

Prawo karne a nieletni sprawcy przestępstw

W dzisiejszym społeczeństwie coraz częściej mamy do czynienia z przestępczością popełnianą przez nieletnich sprawców. Z tego powodu istnieją specjalne przepisy prawne, które regulują odpowiedzialność karą dla tej grupy osób. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej prawu karnej dotyczącemu nieletnich sprawców przestępstw.

 1. Prawne pojęcie nieletniego sprawcy

Przed omówieniem szczegółów prawa karnego dotyczącego nieletnich sprawców, warto najpierw przyjrzeć się temu, jakie warunki muszą być spełnione, aby zostać uznany za osobę nieletnią. Zgodnie z polskim prawem, osobą nieletnią jest każda osoba poniżej osiemnastego roku życia.

 1. Podział przestępstw ze względu na wiek sprawcy

Prawo karne w Polsce dzieli przestępstwa na kilka różnych kategorii ze względu na wiek sprawcy. Najważniejsze z nich to:

 • Dzieciństwo – osoby w wieku od 13 do 15 lat
 • Młodocianstwo w sensie ustawy – osoby w wieku od 15 do 18 lat
 • Młodocianstwo w sensie karnym – osoby w wieku od 18 do 21 lat
 1. Zasady odpowiedzialności karnej nieletnich sprawców

Prawo karne dotyczące nieletnich sprawców opiera się na zasadach odmiennych od tych, które obowiązują w przypadku pełnoletnich osób. Główne zasady odpowiedzialności karnej dla nieletnich sprawców to:

 • Zasada pedagogiczno-resocjalizacyjna – w przypadku nieletnich sprawców przestępstw celem odpowiedzialności karnej nie jest jedynie ukaranie, ale przede wszystkim resocjalizacja i zapobieganie kolejnym przestępstwom.
 • Zasada stosowania środków wychowawczych – wobec nieletnich sprawców mogą być stosowane środki wychowawcze, takie jak poprawczaki czy nadzór kuratora.
 1. Sankcje karne dla nieletnich sprawców

Prawo karne przewiduje różne rodzaje sankcji dla nieletnich sprawców przestępstw. Najczęściej stosowanymi sankcjami są:

 • Wychowawcze środki poprawcze – obejmują one m.in. poprawczaki, prace społeczne, oddanie na wychowanie do rodziny lub innej placówki.
 • Względnie – w niektórych przypadkach, sąd może zastosować także umorzenie postępowania karne lub warunkowe umorzenie postępowania.
 1. Uprawnienia i obowiązki rodziców nieletnich sprawców

W przypadku nieletnich sprawców przestępstw, rodzice lub opiekunowie są obarczeni szczególnymi uprawnieniami i obowiązkami. Ich zadaniem jest skierowanie sprawy do sądu rodzinnego, współpraca z organami ścigania oraz uczestnictwo w postępowaniu karne.

 1. Współpraca organów ścigania i instytucji zajmujących się nieletnimi sprawcami

Aby skutecznie stawić czoła przestępczości nieletnich, niezwykle ważna jest współpraca organów ścigania, sądów rodzinnym i instytucji zajmujących się problemem nieletnich sprawców przestępstw. Tylko dzięki wspólnym działaniom można zagwarantować skuteczną resocjalizację i zapobiegać dalszym przestępstwom.

Podsumowanie

Prawo karne dotyczące nieletnich sprawców przestępstw jest zdecydowanie odmienne od prawa karnego dla pełnoletnich osób. Skierowane jest przede wszystkim na resocjalizację i zapobieganie kolejnym przestępstwom. Dzięki zastosowaniu specjalnych sankcji oraz współpracy różnych instytucji, można skutecznie przeciwdziałać przestępczości nieletnich i tworzyć bezpieczne społeczeństwo.

Author: kancelaria-kpmk.pl