Prawo ochrony danych osobowych a odpowiedzialność podmiotów przetwarzających dane

Prawo ochrony danych osobowych a odpowiedzialność podmiotów przetwarzających dane

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO). Dotyczy ono zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów przetwarzających dane osobowe. Prawo ochrony danych osobowych ma na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony prywatności oraz ochrony danych osobowych jednostek. W tym artykule postaramy się bliżej przyjrzeć się aspektom odpowiedzialności podmiotów przetwarzających dane.

Rozporządzenie RODO wprowadza koncepcję odpowiedzialności podmiotu przetwarzającego dane osobowe. Oznacza to, że podmiot przetwarzający dane odpowiada za przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych oraz za środki techniczne i organizacyjne potrzebne do ochrony tych danych. Odpowiedzialność ta obejmuje również zobowiązanie do udokumentowania wszystkich działań podejmowanych w celu zachowania prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych.

Podmiot przetwarzający dane ma obowiązek zapewnić poufność, integralność i dostępność przetwarzanych danych osobowych. Musi także przestrzegać zasad przetwarzania danych, takich jak zgodność, ograniczenie celu, minimalizacja danych, dokładność, okres przechowywania, poufność oraz odpowiednia ochrona techniczna i organizacyjna przed nieuprawnionym lub nielegalnym przetwarzaniem danych.

Odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego dane osobowe obejmuje również obowiązek powiadomienia organu nadzorczego o naruszeniu ochrony danych osobowych. W przypadku wystąpienia naruszenia, podmiot przetwarzający dane ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia organu nadzorczego, jeśli naruszenie to prowadziło lub może prowadzić do ryzyka dla praw i wolności osób fizycznych.

W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych przez podmiot przetwarzający (czyli tzw. podmiot powierzający) innemu podmiotowi (czyli tzw. podmiotowi powierzonemu), odpowiedzialność za ochronę danych osobowych pozostaje w gestii podmiotu przetwarzającego. Podmiot powierający jest odpowiedzialny za wybór podmiotu powierzonego oraz za nadzór nad tym, jak podmiot powierzony przetwarza dane osobowe.

W przypadku naruszenia ochrony danych, podmiot przetwarzający dane osobowe jest obowiązany udokumentować wszystkie kroki podjęte w celu naprawienia skutków naruszenia oraz podejmować działania mające na celu uniknięcie podobnych incydentów w przyszłości. Odpowiedzialność ta obejmuje również obowiązek udokumentowania bieżących działań podjętych w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych.

Wnioski:

  1. Ochrona danych osobowych jest ważnym zagadnieniem, zarówno dla jednostek, jak i dla podmiotów przetwarzających dane.
  2. Odpowiedzialność podmiotów przetwarzających dane obejmuje zobowiązanie do przestrzegania przepisów o ochronie danych oraz dbania o poufność i bezpieczeństwo przetwarzanych danych.
  3. Podmiot przetwarzający dane ma obowiązek powiadomienia organu nadzorczego o naruszeniu ochrony danych osobowych.
  4. W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych, podmiot przetwarzający pozostaje odpowiedzialny za ochronę danych.
  5. Podmiot przetwarzający ma obowiązek udokumentowania wszystkich działań podejmowanych w celu zachowania prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych.
  6. Ochrona danych osobowych jest procesem ciągłym, który wymaga bieżących działań oraz monitorowania i udokumentowania podejmowanych środków w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony.
  7. Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych jest nie tylko obowiązkowe, ale również pozwala na budowanie zaufania u klientów i użytkowników usług.

Author: kancelaria-kpmk.pl