Jakie są zasady dotyczące przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych?

Jakie są zasady dotyczące przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych?

Przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych jest pojęciem ważnym w prawie cywilnym, które ma na celu ograniczenie eternizacji procesu dochodzenia prawidłowości. Zgodnie z polskim systemem prawnym, istnieje wiele zasad i terminów dotyczących przedawnienia roszczeń. W tym artykule przyjrzymy się głównym zasadom, które regulują ten proces.

  1. Definicja przedawnienia

Przedawnienie to prawne zjawisko, które powoduje utratę przez dłużnika możliwości korzystania z ochrony prawnej przed wierzycielami. Termin przedawnienia jest uzależniony od rodzaju roszczenia oraz prawa, na podstawie którego to roszczenie zostało zgłoszone. Istnieje jednak kilka ogólnych zasad dotyczących przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, które obowiązują niezależnie od szczegółowych przepisów.

  1. Ogólny termin przedawnienia

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, ogólny termin przedawnienia wynosi 3 lata. To oznacza, że wierzyciel ma 3 lata od momentu, w którym jego roszczenie stało się wymagalne, na zgłoszenie go do sądu. Jeśli roszczenie nie zostanie zgłoszone przed upływem tego terminu, przestaje istnieć możliwość dochodzenia go przed sądem.

  1. Przerwanie przedawnienia

Przedawnienie roszczenia może zostać przerwane, co oznacza, że termin przedawnienia zostaje od nowa liczony. Przerwanie przedawnienia może nastąpić na skutek wszczęcia postępowania sądowego, wysłania przez wierzyciela pisma z żądaniem, uznania roszczenia przez dłużnika lub wykonania czynności zachowawczej w celu zachowania roszczenia. Po przerwaniu przedawnienia wierzyciel ma kolejne 3 lata na zgłoszenie roszczenia.

  1. Wyjątki od ogólnego terminu przedawnienia

Pomimo istnienia ogólnego terminu przedawnienia wynoszącego 3 lata, istnieją roszczenia, które podlegają innym terminom przedawnienia. Przykładem takich roszczeń są roszczenia o świadczenia związane z nieodpłatnym użytkowaniem mieszkania lub nieruchomości. W przypadku tych roszczeń termin przedawnienia wynosi 10 lat.

  1. Przedawnienie a umorzenie roszczenia

Ważnym zagadnieniem związanym z przedawnieniem roszczeń jest kwestia umorzenia roszczenia. Umorzenie oznacza, że wierzyciel zrezygnował z dochodzenia swojego roszczenia wobec dłużnika. Jest to równoznaczne z ustaniem terminu przedawnienia. Umorzenie roszczenia może być dobrowolne lub wynikać z ugodowej umowy między stronami.

  1. W jakich przypadkach przedawnienie nie ma zastosowania?

Istnieją sytuacje, w których roszczenia nie podlegają przedawnieniu. Przykładem takiej sytuacji jest roszczenie o świadczenie z tytułu sprawowania władzy rodzicielskiej lub roszczenie o zapłatę alimentów. Te rodzaje roszczeń nie ulegają przedawnieniu z uwagi na dobro osoby uprawnionej.

Podsumowanie

Przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych to ważna kwestia w prawie cywilnym. Zasady dotyczące przedawnienia są określane przez Kodeks cywilny, jednak istnieją również szczegółowe przepisy dotyczące różnych rodzajów roszczeń. Ogólnie obowiązujący termin przedawnienia wynosi 3 lata, jednak istnieją wyjątki od tej zasady. Przedawnienie może zostać przerwane na skutek różnych czynności podjętych przez wierzyciela lub dłużnika. Umorzenie roszczenia powoduje ustanie terminu przedawnienia. Jest również kilka rodzajów roszczeń, które nie podlegają przedawnieniu.

Author: kancelaria-kpmk.pl